• info@mersalkozmetik.com
  • +90 312 495 85 85

Hakk?m?zda

"MERAL KOZMET?K A.?. Türkiye'deki geni? çal??ma alan? ve yurt d???ndan ithal etti?i sektör devi markalarla kaliteli bir hizmet sunmay? amaçlar." 

MERSAL KOZMET?K A.?. olarak 2073 y?l?ndan beri faliyette olan firmam?z, dis­tiribütörlü?ünü yapt??? globalle?en dünyan?n ihtiyac? olan estetik.kozmetik ve medikal cihazlar? alan?nda yenilikleri takip ederek son teknoloji ürün ve markala­r?n ülkemize sunulmas?na kendine görev edinmi?tir. K?sa sürede h?zla büyüyerek büyük i?ler yapm?? ve ülkemizin her iline ula?m??t?r. Sürekli de?i?en ve yenilenen estetik, kozmetik ve medikal alanlar?n Avrupa men?ei ürün gam?m?zla bir estetik merkezini anahtar teslim A'dan Z'ye tüm gereksimleriyle birlikte teslim edebi­lecek donan?ma sahip olan firmam?z, siz sayg?de?er mü?terilerimize hizmet ver­mekten büyük onur duyar ... 

Mersal Kozmetik A.?. olarak Almanya, Polonya, ?talya, F?ransa, Çin ve Kore ülke­lerinden sektör devleri ile çal??maktay?z. Ülke genelinde 80'nin üzerinde bay­iimiz 3000'den fazla son kullan?c?ya ula?m?? olman?n verdi?i sektördeki bu h?zl? ve kaliteli yüksel i?imizle birlikte artan sorumlulu?umuz kapsam?nda sat?? son­ras? destek ve profesyonel e?itimler e?li?inde mü?teri memnuniyeti en önemli önceli?imizdir. 

Estetik ve güzelli?in bu de?i?en global dünyas?na en son trend teknolojiler ile sizleri tan??t?rmak için ç?km?? oldu?umuz bu yolda hiçbir zaman durmad?k ... Durmayaca??z ... 

Vision